W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracyjnym. Zgodnie z założeniami projektu, nowe przepisy mają obowiązywać 1 lipca 2020 roku.

Ze względu stan epidemii nie można wykluczyć, że przyjęcie regulacji oraz ich wejście w życie może ulec pewnemu opóźnieniu. Zmiany mają polegać na zoptymalizowaniu:

  • systemu poboru opłaty za reklamę napojów alkoholowych;
  • zwiększeniu skuteczności wywiązywania się przez podatników z nałożonych na nich obowiązków;
  • stworzeniu warunków umożliwiających skuteczną windykację opłat za reklamę napojów alkoholowych przez urzędy skarbowe.

Reklama napojów alkoholowych

Zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obowiązuje generalna zasada zabraniająca na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych. Za wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem spełniania określonych przesłanek wymienionych ustawie. Polegają one m.in. na tym, że reklamy nie kieruje się do małoletnich, nie przedstawia ona osób małoletnich i nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu.

Reklama napojów alkoholowych polega na publicznym rozpowszechnianiu znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych.Także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych.

Opłata za reklamę – obecne zasady

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, podmioty świadczące usługi w zakresie reklamy napojów alkoholowych wnoszą na rachunek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę. Wynosi ona 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tych usług.

Podmioty świadczące usługi reklamowe dotyczące napojów alkoholowych zobowiązane są do sporządzania zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty. Przekazują ją one w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia przez nie faktury za usługi reklamowe, do urzędu skarbowego.

Wpływy z tytułu opłaty stanowią przychody Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Jego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Jak podnosi się w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy, fakt, iż obecnie opłaty za reklamowanie napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek jednego podmiotu (minister właściwy do spraw kultury fizycznej). Natomiast deklaracja związana z wnoszeniem opłat składana jest do innego podmiotu (naczelnik urzędu skarbowego). Wpływa to niekorzystnie na efektywność systemu poboru opłat.

Jakie zmiany czekają rynek?

Wysokość opłaty za reklamę napojów alkoholowych nie ulega zmianie. Nadal będzie to 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z usługi reklamowej. Zmianie ma ulec sposób jej wnoszenia.

Podmioty wykonujące usługi w zakresie reklamy napojów alkoholowych będą wnosić opłatę na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Dotychczas  wpłacały na rachunek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Projektowane zmiany dotyczą również windykacji należności opłat za reklamę napojów alkoholowych. Organy podatkowe będą mogły weryfikować realizację obowiązków podatników w zakresie wnoszenia opłat za reklamę napojów alkoholowych. Np. w ramach przeprowadzanych kontroli podatkowych.

Ponadto, do ściągania niewniesionych opłat za reklamowanie napojów alkoholowych będzie stosować się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W praktyce umożliwi to organom podatkowym windykację opłat na zasadach analogicznych jak w przypadku zobowiązań podatkowych.

Red. (źródło: KPMG)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA